مناقصه خرید دستگاه های ذخیره ساز به همراه نصب و راه اندازی بر روی سرور

آگهی مناقصه شماره ۰۹-۹۸/ن-م-

مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت نفت پاسارگاد

موضوع مناقصه : خرید تجهیزات مندرج در جدول ذیل از اشخاص واجد شرایط.

  شماره مناقصه موضوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه
    خرید دستگاه های ذخیره ساز به همراه نصب و راه اندازی بر روی سرور مطابق با اسناد مناقصه ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
  1. نوع تضمین شرکت در مناقصه: به صورت یکی از موارد ذیل :

الف ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار. ب- چک رمزدار بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد. ج واریز وجه نقد به شماره حساب ۹۱۲۷۷۱۲۴ نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد.

  1. زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری از تاریخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۸ لغایت ۱۶/۱۰/۱۳۹۸ (به جزء روزهای پنجشنبه، جمعه و تعطیلات رسمی).
  2. مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر.
  3. آدرس دریافت اسناد و تحویل پاکت ها مطابق با مندرجات اسناد مناقصه: تهران سعادت آباد – بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-امور قراردادها- تلفن ۲۳۰۳۶۲۱۸-۲۳۰۳۶۲۱۴

(تذکر: تحویل پاکت ها حتما می بایست به دبیرخانه مرکزی نفت پاسارگاد صورت پذیرد).

  1. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۸ میباشد.
  2.  به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه است.
  • درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.

تازه‌های خبر